ICONIC SCREENING

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เป็นการตรวจเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์ปริมาณไขมัน, มวลกล้ามเนื้อ,การบวมน้ำในแต่ละส่วนของร่างกาย รวมถึงประเมินสภาวะโภชนาการ (Body Composition Analysis) และ/หรือ การตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อประเมินระบบย่อยอาหาร, ระบบดูดซึมอาหาร และระบบกำจัดของเสีย ซึ่งเป็นสามระบบที่สัมพันธ์กับการมีสุขภาพดี
 

Live Blood Cell Analysis


เลือดเพียงหยดเล็กๆจากปลายนิ้วสามารถแสดงสภาวะทางสุขภาพของคุณได้ การตรวจ Live Blood Cell Analysis เป็นการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของเลือด โดยการเจาะเลือดปลายนิ้วด้วยปากกาพิเศษที่ใช้เลือดเพียงหยดเดียวเท่านั้น แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิดพื้นดำ (Dark Field Microscope)

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจ Live Blood Cell Analysis

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้ จะบ่งบอกถึงลักษณะการใช้ชีวิต (Life Style) และช่วยประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงหรือความเสื่อมต่างๆของร่างกาย โดยสามารถดูองค์ประกอบหลักๆได้ดังนี้

1. ระบบย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร
2. สารพิษโลหะหนัก ที่อาจได้รับจากสิ่งแวดล้อมโดตรงหรือทางอ้อม
3. สารอนุมูลอิสระในเลือด
4. ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย
5. ระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะภูมิแพ้
6. ระบบการหมุนเวียนโลหิต


 

ขั้นตอนการตรวจ Live Blood Cell Analysis

1. เข้าพบและปรึกษาแพทย์ (Doctor Consultation)

2. แพทย์จะใช้วิธีการเจาะเลือดปลายนิ้วด้วยปากกาชนิดพิเศษ ใช้เลือดเพียง 1 หยด ซึ่งจะรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

3. นำเลือดหยดลงบนสไลด์ แล้วนำมาดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Dark Field Microscope) ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จะปรากฎภาพบนหน้าจอทันที

4. เมื่อทราบความผิดปกติที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้นนี้ แพทย์จะวางแผนการตรวจเฉพาะด้านได้อย่างเหมาะสม หรือให้การรักษารวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน เช่น การปรับเปลี่ยน Life Style ที่ไม่ถูกต้อง, การให้วิตามินหรืออาหารเสริม, การกำจัดสารพิษโลหะหนักด้วยวิธีคีเลชั่น เป็นต้น

 

Body Composition Analysis การตรวจวัดองค์ประกอบ มวลสารในร่างกาย


แผ่นบันทึกผลตรวจ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจ

1. ส่วนประกอบของร่างกาย เปรียบเทียบจากความยาวของแถบมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมันในร่างกาย แถบมวลกล้ามเนื้อยาวกว่าเมื่อเทียบกับแถบมวลไขมันในร่างกาย แสดงว่าร่างกาย   แข็งแรง

2. การวินิจฉัยโรคอ้วน คือการใช้ส่วนสูงและน้ำหนัก เป็นดัชนีในการตรวจสอบโรคอ้วนPBF คือ % ไขมันในร่างกายเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว สามารถตรวจสอบโรคอ้วนลงพุงจากค่า WHR และตรวจสอบค่า BMR เพื่อควบคุมการเผาผลาญอาหาร

3. การควบคุมน้ำหนัก ดูขนาดร่างกายของคุณกับน้ำหนักที่แนะนำ, มวลกล้ามเนื้อ และมวลไขมันในร่างกาย เพื่อสมดุลที่ดี  + หมายถึง ได้รับ - หมายถึง สูญเสีย

4. กล้ามเนื้อแต่ละส่วน การออกกำลังกายต่างกันตามแคลอรี่ ขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

5. ไขมันแต่ละส่วน ประเมินปริมาณของไขมันมีการกระจายอย่างเพียงพอในร่างกาย แถบแต่ละเเถบแสดงมวลไขมันเปรียบเทียบกับความเหมาะสม

6. วางแผนการออกกำลังกาย การออกกำลังกายต่างกันตามแคลอรี่ ขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

 

formregister